ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUISREGELS

Omdat er in de praktijk altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van patiënten ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. Beiden met als doel om voor zowel de patiënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

De praktijk kent de volgende openingstijden:
maandag     8.00 uur – 20:30 uur
dinsdag       8:00 uur – 20:30 uur
woensdag   8:00 uur – 17:30 uur
donderdag  8:00 uur – 20:30 uur
vrijdag         8:00 uur – 17:30 uur
zaterdag      8:00 uur – 12:00 uur

Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08:00 – 17:00 uur of per mail op info@sport-fysio.nl

Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd worden. Anders zijn we genoodzaakt de kosten in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 17.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 17.00 uur op de voorafgaande vrijdag. Dit kan telefonisch of per mail (0570-677002 of info@sport-fysio.nl)  Afhankelijk van uw verzekeraar worden de behandelingen rechtstreeks aan de verzekeraar gedeclareerd of de patiënt ontvangt een papieren nota. De declaraties verlopen via Infomedics. Voor de betalingsvoorwaarden verwijzen we naar de patiënten folder van Infomedics. Deze ligt in de wachtruimte en is via deze website te downloaden. 

Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen en gepaste onderkleding te dragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

Antvelink Sportfysiotherapie volgt de klachtenprocedure van de KNGF, die u op verzoek kunt krijgen van onze medewerkers.
Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte /kleedruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (waaronder bijvoorbeeld kleding, waardevolle spullen, auto, fiets e.d.).
Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

De patiënt tekent een behandelovereenkomst, die Antvelink Sportfysiotherapie zowel digitaal als fysiek bewaard volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de patiënt aanwezig zijn. Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
De therapeut, eventuele begeleiders, en de patiënt dienen zich respectvol naar elkaar te gedragen.
Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de patiënt en therapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd en zal betekenen dat de behandeling wordt gestopt.
Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden, m.u.v. medisch noodzakelijk overleg met collega’s uit het werkveld. Antvelink Sportfysiotherapie zal om de privacy van haar patiënten te waarborgen, daarbij altijd de richtlijnen van de (AVG) in acht nemen. 

Binnen de praktijk is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen. Uitzondering hierop zijn dieren, die u wegens uw handicap nodig heeft.

In de oefenzaal gelden de algemene gedragsregels: het dragen van schone schoenen, u gebruikt een handdoek voor het afdekken van de apparaten en schoonmaak plicht na het gebruik van een apparaat. Vanuit praktisch oogpunt draagt de patiënt kleding waarin hij of zij zich gemakkelijk kan bewegen. In de praktijk mag niet gerookt worden. 

Voor ouders en/of verzorgers die hun kinderen mee nemen is het niet toegestaan dat de kinderen zich in de trainingsruimte begeven. Antvelink Sportfysiotherapie kan daarom op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongelukken, hieruit voortvloeiend.

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks niet tevreden zijn of u hebt suggesties voor een verbetering van de kwaliteit: meld het ons!

Deventer, februari 2023
Met vriendelijke groet,
Marco Antvelink
Praktijkhouder